Δομή Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους, και είναι πλήρους φοίτησης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται διά ζώσης, με 13 εβδομαδιαίες συναντήσεις 3 διδακτικών ωρών το κάθε ένα, στις οποίες η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική. Πέραν των συναντήσεων αυτών είναι δυνατό κατά περίπτωση να προβλέπονται στο πλαίσιο ενός μαθήματος και ορισμένες λελογισμένου φόρτου εργασίας πρόσθετες δραστηριότητες.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στους χώρου του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, και ειδικότερα στους χώρους του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ (Σοφοκλέους 1, στο κέντρο της Αθήνας, με πρόσβαση μέσω μετρό και άλλων ΜΜΜ). Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, απογευματινές ώρες (στις ζώνες ώρας 3.00-6.00 και 6.00-9.00 μμ), κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Ιανουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και Φεβρουαρίου – Μαΐου για το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδ. έτους.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Πρόγραμμα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εργαστηρίων, σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες αποδίδονται πιστωτικές μονάδες ECTS, σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος διαρθρώνονται σε τέσσερεις θεματικούς κύκλους, έναν για διαμήκεις προσεγγίσεις (κύκλος μαθημάτων ΔΙΑΜ – Διαμήκεις Προσεγγίσεις στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον) και τρεις για εμβάθυνση σε ειδικότερα πεδία (κύκλοι μαθημάτων ΕΔΔΕ – Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία, ΣΕΕΠ – Σχεδιασμός Εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας, και ΣΑΚΚ – Συμμετοχική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Κοινωνική και Ανθρωπιστική Καινοτομία), και προσφέρονται στο σύνολό τους ως μαθήματα επιλογής στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να επιλέξουν σύμφωνα με τα ειδικότερα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα κάθε εξαμήνου, ενώ ο Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος παρέχει καθοδήγηση ως προς συνιστώμενες ροές μαθημάτων.

Οι κύκλοι μαθημάτων του Προγράμματος εμφανίζουν εσωτερική συνοχή ο καθένας αλλά και διαμήκη συνοχή μεταξύ τους, καθώς βρίσκονται ανά δύο σε μια σχέση ομότιμης επιστημονικής συνάντησης, κατά την έννοια ότι καθένας προσφέρει στον άλλον επιστημονικά εργαλεία και λαμβάνει ανταποδοτικά ερευνητικές προβληματικές ώστε ο ίδιος να εμπλουτιστεί.

Σε επίπεδο συνολικής επιστημολογικής σύνθεσης του Προγράμματος, οι προσφερόμενοι κύκλοι μαθημάτων αντιστοιχούν σε κύριες διαστάσεις του σύγχρονου επιστημονικού πεδίου των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα,

  • η διάσταση της κατανόησης των δεδομένων, η οποία υπηρετείται επιστημονικά από τον κύκλο μαθημάτων «Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία»
  • η διάσταση της εμπειρίας χρήστη, η οποία υπηρετείται επιστημονικά από τον κύκλο μαθημάτων «Σχεδιασμός Εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας»*
  • η διάσταση της συμμετοχής και καινοτομίας, η οποία υπηρετείται επιστημονικά από τον κύκλο μαθημάτων «Συμμετοχική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Κοινωνική και Ανθρωπιστική Καινοτομία»
  • η διάσταση της ερευνητικής προσέγγισης, η οποία υπηρετείται επιστημονικά από τον κύκλο μαθημάτων «Διαμήκεις Προσεγγίσεις στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον»

αντιστοιχούν σε τέσσερεις κύριους όρους συγκρότησης του πεδίου των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης και επιτρέπουν, με την συλλειτουργία τους, μια ολοκληρωμένη επιστημονική και επιστημολογική προσέγγιση του πεδίου αυτού.

Ο παραπάνω σχεδιασμός, πέρα από την επιστημονική συνεκτικότητα του Προγράμματος, νοηματοδοτεί επίσης και την ακαδημαϊκή δομή σπουδών που έχει προβλεφθεί, με το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων να είναι διαθέσιμα ως επιλογές, επιτρέποντας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την δυνατότητα τόσο (α) να ακολουθήσουν συγκεκριμένους κύκλους και συνιστώμενες ροές μαθημάτων όσο και (β) να συγκροτήσουν μείγμα μαθημάτων το οποίο να ανταποκρίνεται καλύτερα στα δικά τους ατομικά επιστημονικά ενδιαφέροντα και διεπιστημονικές αναζητήσεις.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα Πιστωτικές μονάδες ECTS
ΔΙΑΜ.1 Μεθοδολογία Έρευνας και Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων 3 10
ΔΙΑΜ.3 Αφήγηση στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον 3 10
ΕΔΔΕ.1 Μεθοδολογία Σχεδιασμού Αλληλεπιδραστικών Συστημάτων 3 10
ΣΕΕΠ.1 Σχεδιασμός Ψηφιακά Διαμεσολαβημένων Περιβαλλόντων Επικοινωνίας 3 10
ΣΑΚΚ.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Δημόσια Συμμετοχή 3 10
Σύνολο
(για επιλογή 3 εκ των παραπάνω μαθημάτων)
9 30

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα Πιστωτικές μονάδες ECTS
ΔΙΑΜ.2 Μεθοδολογία Ποιοτικής Προσέγγισης και Μεικτοί Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί 3 10
ΕΔΔΕ.2 Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων μέσω της Γλώσσας Python 3 10
ΕΔΔΕ.3 Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης στην Κατανόηση και Επεξεργασία Δεδομένων 3 10
ΣΕΕΠ.2 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εμπειρίας Χρήστη 3 10
ΣΕΕΠ.3 Ανάπτυξη Τρισδιάστατου Περιεχομένου και Εικονικών Περιβαλλόντων 3 10
ΣΑΚΚ.2 Ψηφιακά Οργανωμένη Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ψηφιακά Μέσα για Καλό 3 10
ΣΑΚΚ.3 Ανθρωπιστική Τεχνολογία, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Καινοτομία Χαμηλών Πόρων 3 10
Σύνολο
(για επιλογή 3 εκ των παραπάνω μαθημάτων)
9 30

 

Γ΄ Εξάμηνο
  Πιστωτικές μονάδες ECTS
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30
Σύνολο 30

*ο Κύκλος ΣΕΕΠ θα είναι ανενεργός για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, εκτός από το μάθημα “ΣΕΕΠ.3 Ανάπτυξη Τρισδιάστατου Περιεχομένου και Εικονικών Περιβαλλόντων”, το οποίο θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο 2024-2025.