Προφίλ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environments) αποτελεί ουσιαστική συνέχεια, και αναπτύσσει περαιτέρω τα επιστημονικά πεδία, της κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης του προ-υφιστάμενου ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, η οποία έχει λειτουργήσει αδιάλειπτα επί 9 ακαδημαϊκά έτη, από το ακαδ. έτος 2009-2010 μέχρι και σήμερα (τελευταία πρόσκληση εισαγωγής υποψηφίων το ακαδ. έτος 2017-2018), με άνω των 60 συνολικά αποφοίτους.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης», το οποίο λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-2019, στελεχώνεται διδακτικά από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε., καθώς και από συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης σύγχρονων και καινοτομικών πλαισίων διαχείρισης πληροφορίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με χρήση ψηφιακών μέσων. Έμφαση αποδίδεται στις ειδικότερες θεματικές περιοχές της επιστήμης δεδομένων για την δημοσιογραφία και την επικοινωνία, του σχεδιασμού εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων καθώς και της συμμετοχικής διακυβέρνησης και ψηφιακής κοινωνικής και ανθρωπιστικής καινοτομίας, για τις οποίες στο πλαίσιο του Προγράμματος προτείνονται κύκλοι και ροές εξειδικευμένων μαθημάτων, με στόχο την διεπιστημονική κατάρτιση, την εις βάθος εξειδίκευση και την επαγγελματική ενδυνάμωση των αποφοίτων.

Στους στόχους του Προγράμματος συμπεριλαμβάνονται η προετοιμασία αποφοίτων υψηλού επιπέδου για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου, του ιδιωτικού, του τρίτου τομέα ή και σε επιτελικές εθνικές και διεθνείς θέσεις, καθώς και η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Το Πρόγραμμα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους, και είναι πλήρους φοίτησης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» δέχεται είκοσι (20) φοιτήτριες/φοιτητές κατά ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών, Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Αγωγής και Επιστημών της Υγείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, τις προοπτικές επιστημονικής εξέλιξης και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τον φάκελο δικαιολογητικών που έχει προσκομιστεί. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζεται αρχικός Πίνακας Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.
  • Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του Π.Μ.Σ., ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (1) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (2) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (3) την εγγύτητα των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Προγράμματος καταβάλλουν τέλη φοίτησης. Το ποσό των τελών φοίτησης για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 σε 650 Ευρώ ανά εξάμηνο. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο φοίτησης και μέχρι την 30ή Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο φοίτησης.