Έγγραφα

Έγγραφα του Προγράμματος

Απόφαση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης», ΦΕΚ Β2762/11-07-2018 [pdf]

Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης», ΦΕΚ Β4128/20-09-2018 [pdf]

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος (αρχική έκδοση) [pdf]

εξώφυλλο Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος [docx] [pdf]

έντυπο βαθμολόγησης Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος [docx] [pdf]

Παράρτημα Διπλώματος του Προγράμματος [docx] [pdf]

 

Πολιτικές δεοντολογίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδρυματικές πολιτικές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Γραφείου Θεμάτων Φύλου και Ισότητας (ΘΕΦΥΛΙΣ ΕΚΠΑ) και δεν προχωρά σε οποιουδήποτε είδους πρακτικές διακρίσεων με βάση το φύλο ή άλλους παράγοντες.

Ειδικά το Πρόγραμμα αναγνωρίζει την ανάγκη να αντανακλώνται οι πολιτικές ισοτιμίας των φύλων και προαγωγής της διαπολιτισμικότητας στην κοινότητα μεταπτυχιακών φοιτητών, διδασκόντων και συνεργατών του.

Σε οποιαδήποτε σημεία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των λοιπών διατάξεων και εγγράφων του Προγράμματος χρησιμοποιείται το αρσενικό γραμματικό γένος, νοείται ως αναφερόμενο σε όλα τα φύλα.

Σε οποιαδήποτε σημεία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των λοιπών διατάξεων και εγγράφων του Προγράμματος προβλέπονται διαφοροποιήσεις για ημεδαπούς και αλλοδαπούς υποψήφιους συμμετέχοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες συνεκτικού γλωσσικού πλαισίου εργασίας του Προγράμματος και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν διακρίσεις.

Πέραν των παραπάνω, το Πρόγραμμα αναγνωρίζει και τηρεί τις επόμενες πολιτικές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτές αναφέρονται στον ιστοχώρο του ιδρύματος (σελίδα Αποστολή, Πολιτικές και Δημοσιεύματα):

Ειδικά σε ό,τι αφορά την επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο εργασιών μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών, το Πρόγραμμα τηρεί τις Βασικές Αρχές Δεοντολογίας και Βιοηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 18ης Μαρτίου 2016. [pdf]

Επιπλέον, το Πρόγραμμα τηρεί τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ο τελευταίος έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπής Σύνταξης του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής και διαβούλευση με τους Συλλόγους του ΕΚΠΑ. [pdf]

Επίσης σε ό,τι αφορά το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης γνώσεων και επιστημονικής παραγωγής (εκπόνηση εργασιών και συμμετοχή σε εξετάσεις στο πλαίσιο μαθημάτων, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις), το Πρόγραμμα απαιτεί από τους συμμετέχοντες την αποχή από κάθε είδος αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, νοουμένης σύμφωνα με τις περιπτώσεις Αντιδεοντολογικής Συμπεριφοράς των Συμμετεχόντων σε Διαδικασία Αξιολόγησης Γνώσεων (υποκλοπή στις εξετάσεις, αθέμιτη συνεργασία, άγρα παραβατικής αρωγής, παραβατική αρωγή, πλαστοπροσωπία, ψευδής ισχυρισμός με δόλο, χάλκευση στοιχείων, λογοκλοπή) οι οποίες αναγνωρίζονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. [pdf]

Σε ό,τι αφορά ζητήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας όλων των μελών της κοινότητάς του, το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» αναγνωρίζει την ανάγκη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται στην ενημερωτική έκδοση «Βασική Ενημέρωση Εργαζομένων ΕΚΠΑ στα Θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Υ.Α.Ε.)» (Ιούνιος 2018). [pdf]

Τέλος, το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» αναγνωρίζει την ανάγκη παντελούς αποφυγής της παρενόχλησης, της κακομεταχείρισης και της βίας σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας, όπως αυτές αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο σχετικά με την Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία, και προς τούτο επιδιώκει την θέσπιση και τήρηση σχετικών αρχών και κώδικα δεοντολογίας, με πεδίο εφαρμογής στην καθημερινή λειτουργία και συνύπαρξη όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Προγράμματος.

Όλες οι παραπάνω πολιτικές οφείλουν να είναι γνωστές σε και να τηρούνται πιστά από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Προγράμματος, η οποία συμπεριλαμβάνει φοιτητές, διδάσκοντες και συνεργάτες υποστήριξης.

 

Θεσμικό πλαίσιο

Νόμος 4485/2017 (ΦΕΚ A114/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» [pdf]

Κωδικοποίηση Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A114/4-8-2017) με τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α142/3-8-2018). Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας ΕΚΠΑ, Σεπτέμβριος 2018. [pdf]

Υπουργική Απόφαση 79803/Ζ1 (ΦΕΚ B2988/8-7-2021) «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού]» [pdf]

Υπουργική Απόφαση 83842/Ζ1 (ΦΕΚ B2726/3-7-2020) «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού)» [pdf]

Υπουργική Απόφαση 102787/Ζ1 (ΦΕΚ B2743/3-7-2019) «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού)» [pdf]

Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1 (ΦΕΚ B3387/10-8-2018) «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» || Υπουργική Απόφαση 131758/Ζ1 (ΦΕΚ B3387/10-8-2018) «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού])» [pdf]

Υπουργική Απόφαση 216772/Z1 (ΦΕΚ B4334/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» [pdf]

Νόμος 4559/2018 (ΦΕΚ Α142/3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (άρθρα άρθρα 16, 17, 18, 33, 35 και 51 για αλλαγές των νόμων 4485/2017 και 4009/2011) [pdf]

Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ A38/2-3-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (κεφάλαιο Ε’: Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας) [pdf]

Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ Α102/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 98.6: Ανταποδοτικές υποτροφίες και άρθρο 101.5: αιτήσεις ΔΟΑΤΑΠ) [pdf]

Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ A195/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» [pdf]

Νόμος 3685/2008 (ΦΕΚ A148/16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» [pdf]